Praktisk info

Kegnæs Friskole bygger på et forpligtende fællesskab, hvor tillid, tolerance, med-bestemmelse og livsglæde er nøgleord, og hvor ansvarlighed og respekt for egne og fælles beslutninger er grundlæggende.

Vi har afsæt i, at det enkelte barn har et aktivt medansvar for eget skoleliv, hvorfor friskole og hjem gensidigt er forpligtede til et tæt og ligeværdigt samarbejde.

På Kegnæs Friskole forholder vi os kritisk til teststyring, intet omhandlende rapporter og den stigende tendens til marginalisering og medicinering af børn.

Vi forbeholder os retten til at tænke og handle selvstændigt i forhold til det strømlinede samfund.

Livet på Skolen
Aldersintegration:
Eleverne arbejder primært i aldersintegrerede grupper. Det er et bevidst valg af alternativ organisering i forhold til den traditionelt klasseopdelte skole.

Aldersintegrationen tilgodeser behovet for, at den enkelte elev arbejder på eget niveau. På samme tid giver den en dynamisk organisering, idet den enkelte elev starter med at være den mindste i en gruppe og slutter med at være den ældste, idet der hvert år finder en udskiftning sted i hver enkelt gruppe svarende til ca. 1/3 af eleverne.

Inddeling:
Lillegrupper 1.-3. kl.
Mellemgrupper 4.-5. kl.
Storgrupper 6.-7. kl.
Lille Ældstegruppe 8. kl.
Ældstegruppe 9. kl.

Ansvarsopgaver:
I forlængelse af spisepausen har hver elev på Kegnæs Friskole dagligt en ansvarsopgave. Af ansvarsopgaver kan bl.a. nævnes: tørre af i klasserne, rengøring af tavlerne, støvsuge, tømme skraldespande og rengøring i fælleslokalerne.

Eleverne i storgruppen (6. og 7. kl.) har desuden opgaver på skift med at udskifte affaldssække, sørge for at vinduer og døre er lukkede og aflåste, støvsuge og vaske gulve på skolen. 8. klasse fungerer en gang i ugen som hjælpende venner for ældre, ligesom 9. klasse har det primære ansvar i lektiecaféen.

Alt dette medfører, at eleverne får et medansvar på den fælles skole.

Badning
Badning med børnene i havet vil kunne forekomme, såfremt der er personale nok til, at der fast står 2 mand i vandet ved ydergrænserne således, at børnene i vandet er under opsyn samt at badearealet er afgrænset.

Gensidige forventninger:
På Kegnæs Friskole har vi gensidige forventninger til hinanden: At vise omsorg, ærlighed, respekt, hjælpsomhed, engagement samt det at have det rart og sjovt med hinanden. Generelt har alle et fælles ansvar, som rækker ud over egne børn.

”Hest og føl” ordning:
Alle børnehaveklasse-elever (føl) får en elev fra mellem- eller storgruppen (hest) til at hjælpe sig i den første skoletid. Det kan være lige fra hjælp til at bære eller hænge tasken op, vise rundt eller bare at snakke med i frikvartererne.

”Hestene” har også til opgave at spørge ”føllene”, hvordan de har det osv. Der er mange, som melder sig til at være ”hest”, og de er gode til at være opmærksomme på, om de nye elever føler sig trygge på skolen.

Ældre venner:
Elever i 8. klasse besøger ældre 1 gang i ugen 1,5 til 2 timer. Vi vil gerne give tilbage med en hjælpende hånd til de ældre samt have de unge til at ”åbne den store bog af viden”, som de ældre besidder.

Kina:
9. kl. elever rejser til Beijing en uge sammen med lærer, forældre og bedsteforældre.
(Se under grupperne).

Kørsel i skolegården:
Kørsel i skolegården er forbudt. Dog kan dette være nødvendigt ved arrangementer og f.eks. arbejdslørdage e. lign. Parkering i skolegården er dog under eget ansvar.

Eksamen:
Kegnæs Friskole fører op til såvel de mundtlige som skriftlige eksaminer til Folkeskolens Prøver svarende til eksamen efter 9. kl.

Ferier:
Friskolen følge de kommunale skolers ferieplaner af hensyn til bustransporten, dog kan enkelte ændringer forekomme.
(Se ferieplanen på hjemmesiden).

Første skoledag:
Starter hvert år med morgensang, fælles morgenmad og præsentation af elever, lærere og grupper. Her er alle velkommen.

Fødselsdage:
På forældremøder er aftalt et gavebeløb på 25 til 30 kr. Vi opfordrer forældrene til ikke at ”plukke” i grupperne. Opfordringen ligger i, at man enten vælger at holde fødselsdage gruppevis eller aldersopdelt – drenge/piger. At blive valgt fra, kan sætte dybe spor i et barns barndom og tænk, hvis det var dit barn, der blev valgt fra!

Lærerværelset:
Vores lærerværelse på Kegnæs Friskole er et af de hyggeligste, der findes. Døren er altid åben, der er en god atmosfære, og det summer af liv derinde. Der er næsten altid børn på lærerværelset i frikvartererne, og det gør det ekstra hyggeligt.

Dette er også meningen med vores lærerværelse – det skal være åbent for alle, såvel forældre som andre voksne med interesse for skolen. Her skal børn ikke banke på for at komme ind.

Lus:
Såfremt der er mistanke om et generelt problem med lus på skolen, bliver forældrene informeret om, hvilke tiltag der tages af skolen og/eller af hjemmet. Finder vi lus på et enkelt barn, vil forældrene blive kontaktet for enten at afhente barnet eller lade barnet få en behandling på skolen.

Læge/sundhedsplejerske:
Kegnæs Friskole stiller gratis lokale til rådighed for læge og sundhedsplejerske. Elever i friskolen får tilbudt de samme undersøgelser som i folkeskoleregi.

Madordning:
Torsdag er vores ugentlige maddag, hvor frivillige forældre og ”bedsteforældre” står for madlavningen. Madordningen er en del af skolepengene.

Omsorgsplan:
Friskole har en omsorgsplan, der giver vejledende retningsliner for, hvorledes personale og bestyrelse skal argere, såfremt der på elevers hjemmefront sker uforudsete hændelser. Ønsker forældre at læse den, er man velkommen. Er at finde på lærerværelset.

Rengøring:
Alle elever i 6. og 7. kl. skal 2 gange ugentlig gøre rent på skolen. Det betyder, at der hver dag er et rengøringshold på 6 til 9 elever, som støvsuger, lufter ud, vasker gulve, rydder op o.s.v

Rengøringsartikler:
Vi har på en væsentlig del af vore rengøringsartikler skiftet til mere miljøvenlige produkter.

SFO/klub:
Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. har mulighed for at gå i SFO/klub efter skoletid.

Skilsmissebørn:
Al information omkring barnet i friskolen sendes til den forældre/forsørger, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret, det er herefter forældrenes eget ansvar at viderebringe disse informationer.

Skoleblad:
Udkommer 4 gange om året. ”Penalhuset” er bladet for alle. Her er sidste nyt fra grupperne, fra bestyrelsen, fra børnene, forældrene og meget andet spændende læsestof.

Alle er velkomne til at bidrage med noget.

Sprogrejse til England:
8. klasse rejser hvert år 1 uge på sprogrejse til England. Se nærmere under Grupperne.

Syge børn:
Sygefravær meddeles skolen senest kl. 8.30. på telefon 74 40 52 94.
Det er altid svært at vurdere om Sofie eller Sofus om morgenen virkelig er dårlige eller bare morgen-trætte. På lærerværelset står sofaen til rådighed, såfremt en elev trænger til hvile eller lidt ekstra omsorg. Forbliver eleven ked af det eller bliver dårligere, kontakter vi en forælder således, at der ved en samtale kan aftales dagens videre forløb.

Tandlæge, kørsel til:
Her gælder de samme regler som for folkeskolen. Siden slutningen af skoleåret 2007/2008 gælder, at det er forældrene selv, som skal sørge for kørsel til skoletandlægen. Skoletandplejen ligger ved Ulkebøl skole.

Tilsynsførende:
Forældrekredsen vælger vores tilsynsførende, som efter loven ikke må være forældre til børn på skolen. De skal være udenforstående og føre tilsyn med, at undervisningen lever op til lovkravet. Det er vigtigt at nævne, at vi forældre derudover selv har pligt til at holde tilsyn med skolen.

Skolens tilsynsførende er Anne Grethe Jensen, skoleleder, Østerlund Friskole.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår primært i aldersintegrerede grupper og desuden som traditionel klasseundervisning. Friskoler skal lovmæssigt kunne stå mål med det, der kræves af en almindelig folkeskole.

Værkstedsundervisning:
Værkstedsundervisning er en bred vifte af aktiviteter ”næsten uden bøger.”

I skoleåret 2014-2015 har tilbuddene været madlavning, idræt, band, teatersport, kend naturen, skovlege og volleyball

Der kan være kost og motion, band, motorik, volleyball, teater, kend naturen, skovlege, drama, atletik, portrætter, folkedans, hjemkundskab og idræt, håndarbejde, billedkunst, kristendom og symboler, naturværksted, smykker, yoga, EDB, filt/strik, cykelture, pigefodbold og meget andet.

Forældre og familie
Besøg på friskolen:
Forældre, bedsteforældre og søskende er altid mere end velkomne. Har man lyst til at invitere andre, aftales dette med gruppelæreren – af hensyn til begge parter.

Af hensyn til rengøring og trivsel af børnenes fødder er skolen skofri. Dvs. til vore gæster vil der altid være overtræksokker til rådighed, med mindre andet er aftalt.

Forældreengagement:
Som forældre på friskolen lægger man 40 timers frivillig arbejdskraft. Forældre kan henvende sig til bestyrelsen for at blive skrevet op i de arbejdsgrupper, man selv finder interessante eller tilmelde sig kommende eller igangværende projekter. Forældre er selv ansvarlige for at ajourføre sine timer, som sendes til Lissi pr. e-mail eller afleveres jævnligt i kassen på skolen for, at timeantallet kan registreres løbende.

”Bedsteforældre” må gerne bidrage med 20 timer for hver enkelt forældre. Disse timer skal også registreres hos Lissi.

Har man som forældre svært ved at bidrage med de 40 timer pga. helbred eller andet, er man velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for en anden aftale. Der er masser af muligheder – blot vi vælger at se dem.

Forældreengagementet er et væsentligt omdrejningspunkt på friskolen.

Forældrerengøring:
Det er forældrene sammen med børnene, der skal sørge for, at skolen er pæn og ryddelig. Derfor er alle forældrene med til at holde skolen vedlige.

Rengøringsplan for skolen, hvori alle forældre deltager, ajourføres løbende. Primært er der afsat 2 rengøringslørdage á 4 timer pr. skoleår pr. forældre.

Lejr, deltagelse i lejr ses gerne:
Forældre, bedsteforældre og aktive venner af friskolen, som er kendt af lærere og elever er velkomne til at deltage i lejrskoler mod evt. egen betaling.

Økonomi

Betaling af skolepenge:
Betaling af skolepenge betales forud hver måned, dog er juli måned betalingsfri. Skolepengene skal indbetales på en FI-kode som vi sender til forældrene når der starter en ny elev.

Forsikring:
Det er forældrene, der har en forsikring for børnene, dvs. ved personlig skade er det forældrenes forsikring, der betaler.

Skolen har dog valgt at forsikre børnene således: Forsikring v/ invaliditet kr. 374.000, v/ død kr. 8.000 kr., v/ tandskade kr. 10.700 kr., v/brilledækning 1.200 kr. Denne forsikring er indtil videre inkl. i skolepengene.

Friplads:
Der er mulighed for at ansøge om friplads, hvis man indkomstmæssigt ligger under 372.000 kr. årligt pr. husstand, ligesom der er specielle regler som eneforsørger.  Der fremsendes information til forældrene i starten af hvert nyt skoleår.

Transport
Bilkørsel
Vil ligeledes forekomme. Eleverne skal kunne tage med på biblioteket, tage ud at handle m.m. Alle bliver forsvarligt spændt fast og der er selepuder til de mindste børn. Kører personalet / forældre med andres børn i skoletiden kræves, at fartgrænser overholdes.

Buskort / Transport mellem hjem og skole:
Alle skoleelever i Sønderborg Kommune får gratis buskort.

Kørselsgodtgørelse:
Aftalt kørsel for friskolen KAN udløse kørselsgodtgørelse på laveste takst. Dette skal dog INDEN kørsel aftales med og godkendes. Kørselsseddel skal man selv sørge for at få udfyldt hos Lissi.

Kegnæs Friskole på Google Maps

Kegnæs Friskole
Østerbyvej 11
6470 Sydals, Sønderborg

CVR: 27228321
P-nummer: 1003326011

Telefon: 74 40 52 94
Email: kontoret@kegnaes-friskole.dk