Om skolen

Kegnæs Friskole opstod umiddelbart i forbindelse med nedlæggelsen af Kegnæs Folkeskole i 2003. Friskolens cirka 100 elever kommer primært fra lokalområdet, Hørup, Als og Sønderborg.

Vi har afsæt i, at det enkelte barn har et aktivt medansvar for eget skoleliv, hvorfor friskole og forældre gensidigt er forpligtede til et tæt og ligeværdigt samarbejde. Eleverne får med tiden mere ansvar og medbestemmelse i skolelivets forløb og derved styrkes deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Vi har ingen bestemte religiøse eller politiske holdninger, men definerer vore livsværdier og vores faglighed i en løbende dialog i fællesskabet.

Eleverne går som udgangspunkt ikke i klasser, men arbejder i aldersintegrerede grupper, undtagen 8. kl. og 9. kl., som er klasseopdelt. Det er et bevidst valg af en alternativ organisering i forhold til den traditionelle klasseopdelte skole.

Aldersintegrationen tilgodeser behovet for, at den enkelte elev arbejder på eget niveau. På samme tid giver den en dynamisk organisering, idet den enkelte elev starter med at være den mindste i en gruppe og slutter med at være den ældste, idet der hvert år finder en omrokering sted i hver enkelt gruppe svarende til ca. 1/3 af eleverne.

Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. må være på skolen efter endt undervisning, det vil sige, at dit barn altid er velkommen til at blive på skolen, enten fordi der er et reelt behov eller blot for at være sammen med vennerne. Vi ønsker ikke at eleverne er nødsaget til, at skulle hjem til et tomt hjem – ej heller selvom man er en 4. kl. elev eller derover. Blandt SFO-passerne vil der foruden personalet være forældre og bedsteforældre.

Eleverne i 6.-7. klasse er oprydnings- og rengøring-aktive, 8. kl. har en ældre ven ude i samfundet og 9. kl. har et ekstra ansvar i de to ugentlige lektiecafémoduler For disse indsatser belønnes eleverne med en sprogrejse til England i 8. kl. og en studietur til Beijing i 9. kl.

Vi forholder os kritisk til teststyring, intet handlende rapporter og den stigende tendens til marginalisering og medicinering af børn.

Summasummarum: Læreren skal lade sine ”herskernykkerne” fare og tage ”tjenerskikkelse” på. At være lærer er at være i tjeneste hos eleverne. Læreren opgave er at hjælpe eleven med hans eller hendes livsoplysningprojekt, og i den sammenhæng er læreren hjælper og ikke facitliste! (Citat: Grundtvig)

“Hvis du giver mere end du tager,
bliver verden et bedre sted at være”

Der er to lillegrupper og her går 0.-2. klasse. Eleverne arbejder fint med både dansk og matematik i grundfagstimerne. Vi har fokus på kreativ dansk og matematik, hvor vi bruger kroppen som et redskab i stedet for kun at benytte os af bøgerne. Vi bruger hele skolen til at lære på og også gerne skoven og stranden. Vi kan godt lide at bevæge os. Vi spiller både dansk- og matematikspil. Vi arbejder selvfølgelig også i bøger og der bliver virkelig gået til den. Sproglig opmærksomhed er for de yngste, hvor vi lærer om bogstaver og lyde og den første læsning. Diktat og læsning er for dem der er klar til dette, oftest i 1. og 2. klasse. Eleverne er gode til at samarbejde, hjælpe hinanden og stemningen i lillegrupperne er tryg og rar. Vi har ugentlige besøg af Hurtig-hunden og Langsom-sneglen, der hjælper eleverne med at udvikle sociale kompetencer.

 

Lillegruppeeleverne har musik, natur og teknik, idræt og fortælling og derudover har de hver eftermiddag værkstedstimer, her indgår de sammen med skolens øvrige elever i kvartalet udbudte værksteder. Vi starter med begynderengelsk i 2. klasse sammen med Toby, der er vores engelske ræv og kun taler og forstår engelsk.

Lillegruppen har en ”Læsefidus” – Kalle, som er et kæmpe hit. Eleverne har på skift Læsefidusen med hjemme i weekenderne og de dertil hørende dagbøger. Mandag taler vi om oplevelserne med Kalle, men bruger også tid på at alle andre kan fortælle om deres weekendoplevelser. Hver elev har deres egen dagbog, hvor de kan skrive og tegne deres oplevelser. Det kan både være oplevelser i skolen, men også i deres fritid. Indimellem er der også behov for bare at koble af med hyggetegninger eller bare at læse med en ven i hyggekrogen. Der er ingen dag der er ens for vores børn og vi rummer at der er behov for noget forskelligt.

Lillegruppen og mellemgruppen har en Hest-føl ordning. Dette går ud på, at alle børnehaveklasse-elever (føl) får en elev fra mellemgruppen (hest) til at hjælpe sig i den første skoletid. Det kan være lige fra hjælp til at bære eller hænge tasken op, vise rundt eller bare at snakke med i frikvartererne. ”Hestene” har også til opgave at spørge ”føllene”, hvordan de har det osv. Der er mange, som melder sig til at være ”hest”, og de er gode til at være opmærksomme på, om de nye elever føler sig trygge på skolen. Det er helt fantastisk at opleve vores små elever knytte bånd til en større elev.

På Kegnæs Friskole er der to mellemgrupper med elever fra 3. – 5. kl. Hver dag har eleverne mindst ét grundfagsmodul, hvilket gør, at vi som lærere er meget sammen med eleverne og kommer til at kende dem rigtig godt. Vi har et meget tæt samarbejde om hver enkelt elev og dørene imellem de to grupper er næsten altid åbne.

Hver mandag udarbejder eleverne i samråd med lærerne ugens målseddel. Det er et vigtigt arbejdsredskab på friskolen, og arbejdet med at sætte egne mål prioriteres højt.

Formålet med målsedlerne er, at eleverne – over en periode, opnår en fornemmelse af, hvad der kan nås i løbet af en uge, og at de derigennem formår at opretholde en vis selvdisciplin i forhold til deres egen arbejdsindsats. En anden ting som prioriteres højt, er måden vi er sammen på. Det er vigtigt, at vi i mellemgrupperne respekterer og accepterer hinanden forskelligheder og at der tages hensyn til hinandens læringsstile og behov. Opretholder en god arbejdsmoral og frem for alt, at man trives og er glad for at komme i skole hver dag.
Storgrupperne består af elever fra 6. til 8. klasse. Ud over det almindelige skoleliv udfyldes storgruppens liv med et par ekstra skuffer.Det forventes, at de optræder som gode modeller for de mindre elever på friskolen. Når tid og lejlighed byder sig, kan de optræde som hjælpelærere eller vikarer i de mindre grupper. Et ekstra ansvar lægges på deres skuldre sammen med en ekstra portion af frihed.Når skoletiden er slut, rykker 6. og 7. kl. ud med rengøringsvognen og foretager den daglige rengøring i børnehøjde. Disse indsatser omsættes til øget lejraktivitet for de ældste elever: Fælleslejr, kanotur til Sverige, Københavner tur og sprogrejse til England.
Eleverne i 8. kl. fungerer én eftermiddag om ugen som hjælpende venner, hvor de giver hjælp og omsorg til ældre beboer på Kegnæs. I storgruppen vægtes evnen til at sætte egne mål højt, evnen til dygtiggørelse er i fokus, koncentrationsevne og livslyst er centrale omdrejningspunkter. Nogle af midlerne hertil er målrettethed, konsekvens, arbejdsdisciplin og et lykkeligt friskoleliv.
Der er én ældstegruppe, som består af elever på 9. årgang. Ældstegruppen indeholder det sidste skoleår på friskolen. Her træder elevene i karakter, som de ældste med mest af alt! Årets arbejde indeholder ud over den obligatoriske fagrække, praktik, 2 ugentlige arbejdstimer i lektiecaféen, Folkeskolens Afgangsprøve, valg af videre uddannelse, studietur til Kina og meget mere!
I ældstegruppen er evnen til at realisere egne mål , lysten til dygtiggørelse, koncentrationsevne, personlige kompetencer, livslyst samt optimal udnyttelse af egne potentialer centrale omdrejningspunkter.
Kegnæs Friskole på Google Maps

Kegnæs Friskole
Østerbyvej 11
6470 Sydals, Sønderborg

CVR: 27228321
P-nummer: 1003326011

Telefon: 74 40 52 94
Email: kontoret@kegnaes-friskole.dk